Ann Pearce's Home Page

15.3.1998
.................................................

Kan Vagttårnsselskabet tåle selv at blive bedømt ud fra deres egne normer?

Hvor blev "Generationen" af?

.................................................

Kan Vagttårnsselskabet tåle selv at blive bedømt ud fra deres egne normer?

Hvordan skal vi kunne kende falske profeter iflg. Vagttårnsselskabet?

Bibelske Samtaleemner, side 1517:

"Falske Profeter

Regel der afgør hvem der er falske profeter. 5. Mos. 18:20-22:

Hvordan skal vi kende det ord som Jehova ikke har talt?" (er svaret). Når det som profeten taler i Jehovas navn ikke sker eller går i opfyldelse, da er det et ord som Jehova ikke har talt. Profeten har talt formasteligt. Du skal ikke lade dig skræmme af ham."

I Vågn Op!, 22. marts 1993 - side 3 og 4 - fremholdes historien med drengen og ulven og der siges, at da ulven virkelig kom reagerede folk ikke:

"De var blevet narret så ofte.

På samme måde er det gået med dem der forkynder at verdens ende er nær. I de århundreder der er forløbet siden Jesu tid er der blevet fremsat så mange uopfyldte dommedagsprofetier at folk ikke længere tager dem alvorligt."

Herefter fremholdes en lang række dommedagsprofetier fra 590 og helt op til 28. oktober 1992, men hvordan forholder det sig med de profetier Vagttårnet er fremkommet med?:

"Andre er derimod oprigtigt overbeviste om at det de forkynder er sandt. Deres forventninger bygger på deres egen fortolkning af visse skriftsteder eller begivenheder. De hævder ikke at deres forudsigelser er direkte åbenbaringer fra Jehova og at de i den forstand profeterer i Jehovas navn. Hvis det de forudsiger ikke går i opfyldelse, skal de altså ikke betragtes som faske profeter i lighed med dem der advares imod i Femte Mosebog 18:20-22. I deres menneskelige svaghed har de blot mistydet situationen"

Hvorfor er de andre falske profeter, men Jehovas Vidner er blot menneskeligt svage?

Hvordan kan man tillade sig at dømme andres motiver på den måde, har de mon ikke været lige så oprigtige i deres iver?

Da jeg begyndte at undesøge, hvor mange gange i tidens løb Vagttårnet havde fastsat datoer, havde jeg ingen anelse om at jeg faktisk kunne fylde en hel bog med citater, jeg troede kun, at det handlede om 1975, og her fik vi jo bare at vide, at det var de enkelte brødre, der havde lagt for meget i det, og at det bestemt ikke var selskabet, der havde pisket en stemning op.

Hvorfor er det de brødre, der mente man burde indrømme, at man havde handlet formasteligt, der blev udstødt?

Hvad er kendsgerningerne? Jeg vil her kun tage nogle udpluk, da det vil fylde enormt meget, hvis det hele skulle med.

Tiden er for Hånden (1894):

forordet:

".. alle må indse, at den egenlige Ophavsmand til disse kostelige Sandheder er Gud, der nu, fordi den rette Tid er kommen, gennem sine lydige Tjenere kundgør dem for sådanne ..."

side 12:

"Kun de, som har ubetinget Tillid til Gud, og for hvem et 'Så siger Herren' er Enden på al tvivl og Strid, kan af Guds Ånd ledes ind i fremskreden Sandhed, efterhånden som den blir åbenbar, ledes ind i nye Ting så vel som stadfæstes i det, som er gammelt og påvist at være sandt ifølge samme skrifthjemmel"

Hvad ledede ånden så Russell til at skrive?

side 44:

" Hvis derfor det syvende Tusindår af Jordens Historie er et Tidsrum, der er særlig fremhævet som Kristi Regeringstid, så godtgør vi, at vi allerede er i den, ved at vise, at dette begyndte i 1873 e. Kr.."

side 179:

" I det foregående Kapitel fremsatte vi Bevis for, at "Hedningernes Tider," eller deres Regeringsfrist, vil løbe helt ud med Aar 1914 e. Kr., og at de på den Tid allesammen vil være omstyrtede og Kristi Kongedømme fuldt oprettet. At Herren må være til 'stede og oprette sit Kongedømme og udøve sin store Magt, så at han slår Nationerne i Stykker som Lerkar, førend 1914 e. Kr., er da klart afgjort; ti det er "i disse Kongers Dage," - før deres Undergang, d. e. før 1914 -, at Himlens Gud skal oprette sit Kongedømme. Og DET skal knuse og gøre Ende på alle hine Riger (Dan. 2,44). Og i Samklang hermed ser vi alle Vegne omkring os Beviser på, at Knusningen, Rystelsen og Omstyrtelsen af de nuværende Magter er begyndt som en Forberedelse til Oprettelsen af det Kongedømme, "som ikke kan rokkes," - den stærke Regering.

Det næste Kapitel vil fremdrage bibelske Beviser for, at 1874 e. Kr. var det nøjagtige Aarstal for Begyndelsen af "Genoprettelsestiderne" og følgelig for vor Herres Genkomst."

side 201:

" Regn efter, og De vil se, at disse tvende Bevis-Rækker, der så fuldkomment forener sig i det Vidnesbyrd, at 1875 (begyndende Okt. 1874 e. Kr.) er Årstallet for Genoprettelsestidernes Begyndelse og derfor det Årstal, hvoraf vi kan vide, at Himlen ikke længer rummer vor Herre, den store Genopretter, ikke kan forenes andensteds, uden at der gøres Vold på dem, på Tidsregningen og på andre Spådomme, der endnu vil bli undersøgte."

Komme dit Rige (1916 udgaven):

side 4:

" Den store Pyramide i Ægypten, som behandles i dette Bind, er vedvarende Genstand for Forfatterens stærke Interesse. .... I Forbindelsen mellem de øverste af det store Galleri og Rummene oven over Kongens Kammer ser vi stadig en Tilkendegivelse af, at Herrens aandelige Nærværelse begyndte i 1874"

side 15:

" ENDENS Tid, en Tidsperiode på 115 Aar fra 1799 til 1914, er særskilt afmærket i Skriften. 'Hans Forberedelsesdag' er et andet Navn paa det samme Tidsrum, fordi en almindelig Kundskabsforøgelse med Opdagelser og Opfindelser i sit Følge da bereder Vejen for det kommende Naadesrige, idet der forfærdiges mekaniske Redskaber, hvorved der kan spares Arbejde og gives Verden i Almindelighed baade mere Tid og større Bekvemmeligheder, og alt dette vil under Kristi Retfærdsstyre blive til Velsignelse for alle og hjælpe til at fylde Jorden med Herrens Kundskab."

side 55:

" At Endens Tid begyndte i 1799, saaledes som Daniel lærte os, bekræftes ikke blot af den mægtige Forøgelse af Kundskaben, der har fundet Sted, men ogsaa af det florerende ilsomme Rejseliv, den forudsagte Faren hid og did. Alt dette tilhører Endens Tid. Det første Dampskib toges i Brug i 1807, den første Dampvogn i 1831, den første Telegraf i 1844; men i vore Dage fører Tusinder af Kæmpevogne og Dampskibe Masser af Mennesker 'hid og did', frem og tilbage"

Den Fuldbyrdede Hemmelighed (1917 udgaven):

side 3:

" De indviede Kristne, der har læst og fuldt ud forstået Sandheden, som den indeholdes i de foregaaende seks Bind af Studier i Skriften, vil let kunne se og være enige med os om, at Charles Taze Russell var Budbringeren for Laodikeamenigheden. For alle dem, der tror på Bibelen, vil de Beviser, som indeholdes i dette Bind, fastslaa dette som en Kendsgerning uden Skygge af Tvivl."

side 344:

" De syv Bind af 'Studier i Skriften' er de Redskaber som Gud benyter sig af .."

side 420:

" PASTOR RUSSELLS GUDDOMMELIGE ORDINATION."

side 446:

"Der vil ikke blive nogen Mulighed for at undslippe Ødelæggelsen, selv om Nationerne alvorligt søger at sikre Freden paa en eller anden Maade. Trøngselen skyldes imidlertid dette, at Guds Dag, Tusindaarsriget, er ved at gry. Det er Hævnens Dag, der begyndte med verdenskrigen i 1914, og som vil udløse sig i en mægtig Vredens Storm fra og med 1918."

side 534 (Engelsk side 485):

" - Altså, i året 1918, Naar Gud ødelægger Kirkerne, og deres Medlemmer dør i Millioner, saa skal nogle af de undkomne vende sig til Pastor Russells Bøger ..." i Millioner, saa skal nogle af de undkomne vende sig til Pastor Russells Bøger ..."

I samme bog Den fuldbyrdede Hemmelighed,udgaverne efter 1918 har man ændret profetierne en smule, det ser herefter således ud:

side 198:

"Dette falder sammen med den Tanke, vi allerede har fremsat (Aab. 7,3), at alle de forskellige Afskygninger af Babylon ikke vil være gaaet fuldstændig til Grunde før ti og et halvt Aar efter Efteraaret 1914. ..... Efter vor forventning vil 'Jordskælvet' komme i Løbet af 1918 og 'Ilden' i Efteraaret 1920."

Millioner af nulevende Mennesker skal aldrig dø (1920):

side 66:

"... Derfor har vi Lov til at vente, at Aar 1925 vil blive Vidne til, at Abraham, Isak, Jakob og Fortidens trofaste Profeter vender tilbage, alle de, som der hentydes til i Hebræerbrevets 11. Kapitel."

side 71:

" Paa Grundlag af de tidligere fremsatte Beviser for, at den gamle Tingenes Orden, den gamle Verden, nu er ved at ende og forsvinde, at en ny Tingenes Orden er ved at bryde frem, og at Aar 1925 vil blive Vidne til de gamle trofastes Opstandelse og Genoprettelsens Begyndelse, og endelig i Betragtning af, at man med Timelighed kan forvente, at Mængder af Mennesker, som lever nu, ogsaa vil være i Live i 1925, hævder vi at have Guds klare og uimodsigelige Ord for, at Millioner af nulevende Mennesker aldrig skal dø"

Profetierne (1929):

side 64:

" Bibelen viser, at Herrens Nærværelse begyndte i Aaret 1874. I Brochuren K r i s t i G e n k o m s t er der gjort nøje Rede for dette."

Frelse (1941):

side 313:

" Der synes ikke at være nogen rimelig eller bibelsk Begrundelse for at sætte Børn i Verden lige forud for Slaget ved Harmagedon, den Tid vi nu befinder os i."

Troede Rutherford virkelig selv på at Harmageddon var så nær?

Ja, sandelig. I et interview i dagbladet "POLITIKEN" den 15/5 1922 svarede Rutherford på spørgsmålet om, hvornår den rette time (for Guds indgriben) ville indtræffe, svarede han:

"Om tre år - 1925. Gud har sagt til Israel, at de skulle fejre hvert halvtredsindstyvende år som et jubelår, fra de drog ind i Palæstina. Det skete år 1575 før Kristus. Når 70 perioder var tilendebragt, skulle den store tid komme og Messias fødes og styre verden. 1925 har vi det 70. jubelår; og da vil alle jordens ulykker være endt. Alle de lydige skal vinde det evige liv, millioner af mennesker skal aldrig dø. Tiden er inde til verdens genopbyggelse. Lad os tage tiden i agt."

Og hans handlinger viser det også. I 1939 byggede Vagttårnsselskabet et såkaldt "Sikkerhedshus", på Hebraisk hedder det "Beth-Shan", lige i nærheden af Beth-Sarim, ganske vist meget større end Beth-Sarim og med beskyttelsesrum både mod bomber og giftgasser. Der hørte også en gedefarm til, hvor der under staldene ligeledes var beskyttelsesrum, som skulle være fælles for både Beth-Sarim og Beth-Shan. I årene op mod Anden Verdenskrig havde han også skrevet både i Vagttårnet og The Golden Age at den næste krig ville lede direkte i Harmageddon, og at det ville være en krig med giftgasser og våben med bakterier.

Ganske vist omtales huset kun en gang i litteraturen, i Colsolation (nu Vågn Op!) 27. Maj 1942, og det nævnes heller ikke i Jehovas Vidners historiebøger, men det blev også stille og roligt solgt i 1945, da nogle af brødrene i USA begyndte at stille nærgående spørgsmål til sagen, men skødet findes og heri nævnes det, at ligesom Beth-Sarim var det beregnet til Abel, Enoch, Noa m.fl.. Er du interesseret i historien med foto og skøde m.m. kan du læse bogen Jehovah's Witnesses: Their Monuments of False Prophecy af Edmond C. Gruss.

Jeg ved ikke, hvor meget du kan huske angående 1975, men jeg kan, og især skuffelsen og vreden over at Vagttårnsselskabet fralagde sig ethvert ansvar og forsøgte at give os selv skylden for de bristede forventninger ved udtalelser som disse:

"Nogle som har tjent Gud har måske tilrettelagt deres tilværelse under hensyntagen til en misforstået opfattelse af hvad der skulle ske på et bestemt tidspunkt eller i et bestemt år. Af den grund har de måske udskudt eller forsømt visse ting de ellers ville være gået i gang med. Men de har ikke virkelig forstået Bibelens advarsel om denne tingenes ordnings ende, når de har ment at bibelkronologien angiver et nøjagtigt årstal." Vagttårnet - 15. oktober 1976 - side 471 pag. 11.


" Mente Jesus at vi skulle lægge vore økonomiske og verdslige forhold således til rette at vore midler lige kunne strække til et bestemt år, et år som vi regnede med ville markere afslutningen? .... Det var ikke sådan Jesus rådede os til at ræsonnere."Vagttårnet - 15. oktober 1976 - side 472 pag. 13.

" ... Måske glemmer vi at 'dagen', når den kommer, ikke ændrer det princip at kristne til enhver tid må varetage alle deres forpligtelser. Hvis nogle er blevet skuffede fordi de ikke har fulgt denne tankegang, bør de nu koncentrere sig om at ændre deres synspunkt og indse at det ikke er Guds ord der er slået fejl eller har narret og skuffet dem, men at deres egen forståelse har bygget på forkerte forudsætninger." Vagttårnet - 15. oktober 1976 - side 472 pag. 15.

Ja, der fik vi den! Troede vi at Guds ord havde slået fejl? Nej, det var faktisk hverken Gud eller Bibelen vi blev skuffede over, for vi kunne da godt selv se, at der var ingen tydelige og klare henvisninger til 1975 i Bibelen, hverken direkte eller indirekte, tværtimod advarer Bibelen jo gang på gang mod dem der siger at enden er nær. Hvorfor troede vi dog ikke på Bibelen når den siger at det kommer som en tyv om natten?. Hvem var det mon så, der havde "narret og skuffet" os eller "opbygget forkerte forventninger" i os?

Hvordan kunne nogle dog finde på at sælge hus og hjem og sige deres arbejde op og gå ud i pionertjenesten sådan helt af sig selv, helt uden at være opfordret til det af Vagttårnsselskabet?

Var de virkelig så uskyldige? Nå, nu kom der jo næsten en undskyldning 4 år efter i Vagttårnet - 15. juni 1980 - side 10 pag. 6:

"Når Vagttårnet her siger 'hvis nogle er blevet skuffede', så indbefatter dette 'nogle' alle blandt Jehovas Vidner som er blevet skuffede, altså også dem der har at gøre med udgivelsen af de oplysninger der har bidraget til at forhåbningerne har samlet sig om et bestemt tidspunkt."

Lad os alligevel lige se på et par af de udtalelser der skruede vore forventninger op.

Vagttårnet - 15. august 1969:

side 377:

"Når vi undersøger disse kendsgerninger ud fra Bibelen, er der også noget andet som fanger vor opmærksomhed. Ifølge Bibelens kronologi er vi allerede næsten treoghalvtreds år inde i 'endens tid' for denne onde tingenes ordning. 'Endens tid' begyndte i efteråret 1914, dengang 'hedningernes tider' var forbi, og denne 'endens tid' er altså allerede vidt fremskreden. Jesus sagde at det 'slægtled' som så begyndelsen til denne tidsperiode i 1914, også skulle se dens afslutning. .... Profetierne er pålidelige. Tiden er kort."

Vagttårnet - 1. august 1968:

side 348-349:

"Dette fører os frem til efteråret 1975, hvor der altså er gået 6000 år af Guds syvende dag, hans hviledag. ...

Derfor fyldes de kristne med forventning når de ud fra Guds tidsplan bliver klar over at der er ved at være gået 6000 år ....

Det vil være tåbeligt ikke at være vågen for at der kun er en begrænset tid tilbage .."

Den kommende fred i tusind år (1969):

side 22-23:

"Inden for de senere år har alvorlige bibelforskere på ny gennemgået Bibelens kronologi. Ifølge deres beregninger vil det sjette årtusind efter menneskets skabelse udløbe midt i halvfjerdserne. Det syvende årtusind efter at Jehova Gud skabte mennesket vil således begynde før der er gået mindre end ti år. ..

Skal Herren Jesus Kristus være 'herre over sabbaten', må hans tusindårige regering strække sig over den syvende af en række tusindårige perioder."

Rigets Tjeneste - juni 1974:

"Varmer det os ikke om hjertet? Vi hører om brødre der sælger deres hus for at kunne tilbringe resten af tiden, under dette gamle system, i pionertjenesten. Det er i sandhed en god måde at tilbringe den korte tid på der er tilbage før den onde verdens ende.

Vågn Op! - side 4 - før 22. oktober 1995:

" .. Det giver grundlag for tillid til Skaberens løfte om indførelse af en tryg og fredelig ny verden endnu mens den generation der oplevede begivenhederne i 1914, er i live."

Vågn Op! - side 4 - efter 22. oktober 1995:

" .. Det giver grundlag for tillid til Skaberens løfte om en tryg og fredelig ny verden der snart vil træde i stedet for den nuværende onde og lovløse tingenes ordning."

Jeg kunne godt nævne flere eksempler, men jeg spørger blot - Var vi dumme da vi troede på alle disse løfter? Hvis vi ikke skulle have troet på dem den gang, hvad så med i dag? Kan vi så stole på dem i dag? eller kommer de igen en anden dag og siger at "vor egen forståelse har bygget på forkerte forudsætninger".

Jeg kan ikke lade være med at gentage, at det var ikke en skuffelse at Harmageddon ikke kom, men en stor skuffelse at Vagttårnsselskabet pludselig lod som om, at de aldrig havde sagt noget sådant. Er det virkelig hvad man kan forvente af en "tro og klog træl", af en organisation der er ledet af Jehova? - Turde du købe en brugt bil af en der løber både fra det skrevne og det talte ord? - Hvor langt mere da lægge dit liv og dine børns liv i disse hænder?

Hvorfor lagde jeg ikke større vægt på Jesu råd i Bibelen der siger:

"Han sagde: 'Pas på at I ikke ledes vild; for mange vil komme på grundlag af mit navn og sige: 'Det er mig', og: 'Den fastsatte tid er nær.' Gå ikke efter dem."

(Lukas 21:8)

"....Det tilkommer ikke jer at få kundskab om tider eller perioder som Faderen har lagt ind under sin egen myndighed;"
(Apg. 1:7)

Da jeg blev født regnede mor og far ikke med, at jeg kom i skole.

Da jeg fik børn regnede vi ikke med, at de kom i skole.

Nu har vi børnebørn, og de skal snart i skole.

Er jeg bitter? - Nej, men jeg er oprigtigt bekymret over om der er noget vi har forstået helt forkert. Det kommer jeg nærmere ind på senere.

 

- - o o O o o - -

Hvor blev "Generationen" af?

Et af de punkter jeg har troet allermest på var "generationen" fra 1914, ja, jeg har brugt netop dette argument meget i forkyndelsen, det med 1975 var jeg måske ikke så sikker på, men generationen, det står jo direkte i Bibelen, det kunne da ikke være forkert, det var jo Jesu egne ord, og det fik da sin opfyldelse i det første århundrede.

SANDHEDEN der fører til EVIGT LIV - fra 1969 - side 94:

"Jesus havde netop omtalt dem som skulle 'se alt dette ske'. 'Alt dette' vil sige alt det der er sket siden 1914 og som skal ske inden den nuværende onde tingenes ordning forsvinder. (Mattæus 24:33) Ikke engang de der er født for halvtreds år siden, har kunnet se 'alt dette'. De blev født efter at de forudsate begivenheder var begyndt at ske. Men der lever dog stadig nogle som har oplevet 1914 og som så hvad der skete og som var gamle nok dengang til at de nu stadig kan huske disse begivenheder. Denne slægt er nu ved at være oppe i årene. En stor del af dem der hører til den slægt er allerede døde. Men Jesus sagde meget tydeligt: 'Sandelig siger jeg eder: denne slægt skal ikke forgå, før alt dette er sket.' Nogle af dem vil altså være i live og se afslutningen på den nuværende onde ordning. Det betyder at der kun er kort tid tilbage før enden kommer!"

Kan jeg nu ikke længere tro på hvad Jesus sagde? Jesus sagde det da meget tydeligt! Eller er der noget galt med Vagttårnsselskabets fortolkning?

For at komme uden om problemet har Vagttårnsselskabet gennem tiden gjort alle mulige underlige forsøg på at strække/udvande/bortforklare/ændre betydningen af ordet generation, og af ordet nærværelse, læs igen forklaringen i Vagttårnet 15. august 1996 - side 12,13 og læs så også brevet fra professor George Howard(kopi vedlagt) som Vagttårnet bruger som "bevis", oversat lyder brevet:

"Med hensyn til Deres brev af 25. juli 1996. Jeg skrev overhovedet ikke om Jesu Kristi komme i min bog "Hebrew Gospel of Matthew". Jehovas vidner citerer mig ikke. Jeg offentliggjorde en hebraisk tekst af Mattæusevangeliet, som nogle gange anvendte ordet "biah" for menneskesønnens komme, og andre gange anvendte ordet "bo". Jeg kan ikke indse at det gør en større forskel, da ordene kommer fra den samme stamme. "Bo" er verbet, "biah" er substantivet. For at gøre en lang histori kort: Jeg er så godt som ikke enig med Jehovas vidner. De har benyttet (misbrugt) min offentliggjorte forskning i årevis."

Desværre kan der i andre sammenhænge også henvises til, at Vagttårnsselskabet har brugt/misbrugt andre videnskabsmænds resultater for at understøtte deres egne meninger.

Kan man kalde den slags ærligt?

Tror du ikke, at jeg er blevet dybt bedrøver og chokeret over at opdage dette? Og det glæder mig absolut ikke at gøre opmærksom på, men har jeg lov til at tie stille?

Kan det måske tænkes, at det slet ikke er 1914 generationen skal sættes i forbindelse med, at det er her fejlen ligger?

Ja, men Vagttårnsselskabet indrømmer da, at de nu og da har været lidt for ivrige, og de er da villige til at indrømme deres fejltagelser.

Sådan kan det måske godt se ud, men hvorfor tager de så ikke skridtet fuldt ud, for de ved udmærket godt, at det er 1914 der er forkert (det forklarer jeg nærmere senere), flere ærlige og oprigtige brødre, selv en fra "Det styrende råd" i Brooklyn mente at man ærligt måtte indrømme dette over for brødrene, da man fandt ud af, at det var her fejlen lå, men det måtte jo så medføre, at man også måtte indrømme, at man ikke kan være udvalgt som "den tro og kloge træl" i 1918/1919, og det er lige netop dét, der er problemet.

Hvem var ydmyg her?

Hvorfor er det netop disse brødre, ja selv salvede brødre, som er blevet udstødt fordi de ville være ærlige?

Hvorfor bliver de i bladene betegnet som "umoralske", "oprørske", "frafaldne", "nogle som har for høje tanker om sig selv"?

Hvilke af Bibelens bud har de overtrådt?

Næste side

Tilbage til hovedmenu